In de Kerkklok van de Protestantse Gemeente te Schaarsbergen staat een aardig artikel over de stand van zaken m.b.t de inmiddels gestarte renovatie en geschiedenis van de Muziektent. De verwachting is dat de renovatie in week 30 gereed zal komen en de muziektent weer in oude luister is hersteld.

 

 

De muziektent
De muziektent is in 1934 gebouwd op initiatief van de muziekvereniging Kunst na Arbeid, met gelden van de plaatselijke bevolking en op de grond van de graaf van der Goltz. Hieronder leest u meer details over hoe dat destijds toeging. De muziektent is nu eigendom van de kerk. In die zin zullen we ook wel één van de weinige kerkgemeentes zijn met een muziektent.
In de lijn van het ontstaan heeft de Dorpsraad, samen met de muziekvereniging Eendracht en ons college, een project groepje in het leven geroepen om renovatie van de muziektent te realiseren. Vele giften zijn binnen gekomen, met name via een directe mailing die uitgegaan is naar vermogende Schaarsbergers; subsidie is ontvangen van de Rabobank en van de gemeente Arnhem. De werkelijke kosten vielen tegen ten opzichte van de begroting. De renovatie kan nu binnen het beschikbare budget plaats vinden voor een bedrag van circa € 14.000,- (vergelijkt u dat eens met de bouwprijs destijds). Karel Boesveld draagt, net als bij het Dorpshuis, weer zorg voor een goede coördinatie c.a. op de bouwplaats. Als het een beetje mee zit komt het werk nog klaar voor de bouwvakvakantie en anders direct er na.

Stukje geschiedenis Muziektent.

Muziektent te SchaarsbergenIn de notulen van de bestuursvergadering van de muziekvereniging Kunst na arbeid van 6 maart 1934 wordt voor het eerst door voorzitter Materman (deschaarsbergse kapper!!) over de muziektent gesproken. Secretaris Bertus van Hunen vermeldt in de notulen: "De heer Tiemens zal aan de heer Tiemens (Gulden Spijker) vragen of zijn broer een tekening zou willen maken van de te bouwen muziektent".

Twee maanden later maakt de voorzitter melding van het feit, dat heer Tiemens van de Gulden Spijker hem heeft meegedeeld dat het maken van een tekening mogelijk is, maar dat deze "niet geheel kosteloos gemaakt zal kunnen worden".... In 1934 gaan de leden van de muziekvereniging langs de huizen in Schaarsbergen met lijsten, waarop de bewoners hun mogelijke bijdrage voor de nieuw te bouwen muziektent kunnen vermelden. Eind 1934 is fl. 133,40 toegezegd.
 
In de vergadering van juli 1934 stelt het bestuur voor, dat de timmerlieden van Schaarsbergen kunnen inschrijven op de bouw van de muziektent, waarbij zij dan ook een tekening moeten inzenden. Tevens wordt vastgesteld dat de muziektent 6.50 m  bij 6.50 m. en 6-kantig moet worden. Het grondwerk zal door de leden van de muziekvereniging o.l.v. een aannemer zelf worden verricht. Later zal de opgeleverde muziektent door Bertus van Hunen groen worden gecarbolineerd. Dit zal echter pas mogen gebeuren, nadat na oplevering de muziektent door een deskundige is gekeurd. Van het aangenomen bedrag zal fl. 50 niet worden uitbetaald, in geval er zich binnen vier maanden fouten voordoen. Mochten zich fouten voordoen, dan zullen die worden hersteld en betaald met de ingehouden 50 gulden.
In de vergadering van 23 juli 1934 was de heer J. Beumer aanwezig om zijn tekening toe te lichten. Ingeschreven hadden: de heer Brons (fl. 475), de heer Kelderman (fl. 390) en de heer Beumer (fl 350) Op 29 januari 1935 vond er voor de Kerk een gesprek plaats tussen de heren Tiemens en Hassink, de graaf Van der Goltz (eigenaar van de grond) en namens de gemeente Arnhem de heer Schulte Noordholt. De laatste vindt dat de te bouwen muziektent het landschap zal ontsieren en vraagt om een ander terrein. Graaf Van der Grotz deelt hem echter mee geen andere grond beschikbaar te hebben. Uiteindelijk buigt de gemeente voor de adel en mag de muziektent voor de Kerk gebouwd worden!


De inschrijving voor de muziektent moet worden gedaan voor 16 juni 1935 8.30 u ten huize van de voorzitter, de heer Materman. De inschrijving valt hoog uit. Hendriks uit Hoenderloo begroot de kosten op fl 400,- De Schaarsbergers Brons en Aartsen zijn beduidend duurder, maar krijgen de kans hun inschrijving aan te passen.
Duidelijk is wel dat de bouw duurder zal worden dan was begroot. Om toch de muziektent te kunnen bekostigen stelt het bestuur van KNA voor om obligaties uit te geven en de firma Nellestein uit Hoenderloo om een offerte te vragen. Deze firma krijgt uiteindelijk ook op 8 oktober 1935 de opdracht en de vraag z.s.m. te beginnen met de bouw.
Op hemelvaartsdag 1936 (21 mei) wordt op de muziektent, 's morgens tussen
7 en 8 uur, voor het eerst muziek gemaakt.
Muziekvereniging Kunst na Arbeid speelt een uur lang koraalmuziek. In
oktober 1936 neemt Bertus van Hunen een dag vrij om deze dag nuttig te besteden: hij carbolineert de muziektent!!!!