Toekomstvisie Dorpsraad Schaarsbergen.

Active Image

 

Schaarsbergen 61° zuid.

Met Schaarsbergen wordt het grote buitengebied van de gemeente Arnhem, ten noorden van de stad Arnhem bedoeld, de ambtelijk-technische aanduiding is 'wijk 13'. Het gebied ligt volledig op de Veluwe. Het is eigenlijk in alle opzichten een rustig gebied met nog geen 1% van de Arnhemse populatie maar
wel een derde deel van Arnhems grondgebied. Jarenlang waren er nauwelijks of geen ontwikkelingen die Schaarsbergen betroffen. Zo langzamerhand is dat anders geworden. Diverse plannen hebben invloed op het wel en wee van de Schaarsbergse bewoners en het gebied als zodanig. Te noemen valt: Veluwe 2010, Natura 2000, de komst van het Nationaal Historisch Museum, het afstoten van militaire terreinen door Defensie, nieuwe woonwijkjes in het gebied waar eerst instellingen stonden en een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.
 
De Dorpsraad Schaarsbergen heeft altijd reactief op planvorming gereageerd waarbij de ideeën van de Dorpsraad wel beluisterd maar nooit door de overheid opgepikt zijn. Met de aankondiging van een nieuwe toekomstvisie van de gemeente ten aanzien van het gebied vond de dorpsraad het tijd voor een eigen structuurvisie op het gebied. Omwille van het Arnhemse beleid heeft de Dorpsraad het vormgeven van de eigen visie versneld waardoor er een compact, helder document is ontstaan waarin de Dorpsraad stelling neemt om de toekomst voor Schaarsbergen in een gewenst perspectief te plaatsen.
 
De titel van deze ruimtevisie duidt op de denkbeeldige lijn tussen het dorpshuis van Schaarsbergen en het Arnhemse stadhuis. Die richting benadrukt de proactieve enigszins zelfbeschikkende visie van de Dorpsraad richting de plaats waar de besluiten over Schaarsbergen genomen worden. Het voor u liggende document is aan thema's opgehangen:identiteit, wonen, verkeer, toerisme, recreatie, landbouw en groen. De volgorde van het noemen van deze thema's is niet op importantie gebaseerd. Per thema wordt de visie van de Dorpsraad uitgewerkt.

Identiteit.

Schaarsbergen is een buitengebied met vooral zeer veel groen als bos, heide en weilanden. Daarin bevinden zich bebouwingsconcentraties, zoals een suburbane wijk, lintbebouwing en hier een daar kleine bebouwingsclusters. De bebouwingsdichtheid is laag. Het gebied kent weinig wegen. De wegen die er zijn worden veelal door hun rechte loop gekenmerkt. Het gebied wordt door twee rijkswegen doorsneden. De afwezigheid van een kern maakt dat er niet van een dorp maar van buitengebied sprake is. Maar er zijn meer specifieke kenmerken te onderscheiden: het kerkelijk erf; een ensemble van een  waterstaatskerkje met authentieke bijbehorende bebouwing met een dorpshuis, de aanwezigheid van meerdere zorginstellingen, een kazerne, een militair luchtvaartterrein en een nationaal zweefvliegcentrum. Het is een monumentaal gebied gezien het aantal monumenten dat er staat. Er is relatief veel werkgelegenheid ondanks de bijna volledige afwezigheid van een lokale middenstand. De bevolking kent een relatief hoge gemiddelde leeftijd. Schaarsbergen wordt door rust gekenmerkt. Het gebied is een geliefde woonplek. De Dorpsraad hecht aan die identiteit en ziet het als een te behouden waardevol belang.Ter versterking van de identiteit, de herkenbaarheid van het gebied wordt een op de plek toegesneden kunstwerk op de kruising/rotonde Koningsweg/Kemperbergerweg als wenselijk gezien. Dit culturele aanbod kan wellicht op een aantal plaatsen tussen Arnhem en de rotonde herhaald worden.

Woningbouw

Op dit moment zijn er twee concrete grotere woningbouwlocaties (beide op de Menthenberg). Alleen op zeer zorgvuldig uitgezochte locaties is wellicht mogelijk inbreiding mogelijk. Nieuwe bouwlocaties mogen niet ten koste van groen gaan. De Dorpsraad acht de ontwikkeling van nieuwe landgoederen mogelijk. Toegankelijkheid van die gebieden wordt als voordeel gezien.


Voorzieningen

Gezien de grote afstand naar de basisscholen in Arnhem en gezien de sociale coherentie wordt weer een basisschool en een buurtsupermarkt gewenst.

Verkeer

Gezien huidige en vooral toekomstige ontwikkelingen - met name de komst va het Nationaal Historsch Museum - zullen extra verkeer genereren. Daar zullen oplossingen voor gevonden moeten worden. De Dorpsraad ziet het als onwenselijk dat de wegen in Schaarsbergen daarvoor gebruikt gaan worden. De
verkeersafwikkeling dient via de kortste weg (snelweg) te geschieden. De Dorpsraad ziet graag een fundamentele oplossing voor het extra verkeer. voor een veilige fietsverbinding wordt het ontbrekende stuk fietspad langs de Deelenseweg wenselijk geacht. Verder is een fietspad langs de Bakenbergseweg gewenst alsmede een vrijliggend fietspad parallel aan de Hoenderloseweg. De Deelenseweg moet als slechts één van de twee noord- zuidverbindingen in Schaarsbergen voor autoverkeer open blijven. De weg sluit op de enige weg met een ongelijkvloerse kruising aan en heeft een duidelijke functie bij calamiteiten en verkeerscongesties. Geluidsoverlast van het verkeer van de snelwegen dient beperkt te worden. ten aanzien van het openbaar vervoer: een hogere busfrequentie is gewenst, nu wordt er door de lage frequentie in de avonduren te weinig gebruik van gemaakt. Ten aanzien van aanrijtijden van hulpdiensten: deze moeten aan de daarvoor geldende normen kunnen blijven voldoen.

Toerisme & recreatie

Er zijn al veel recreatieve voorzieningen in Schaarsbrgen; drie landelijke attractie/educatieparken en vier campings. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld recreatieve fietspaden. De parken willen allen meer bezoekers. Voor Arnhem is dat in economisch opzicht van belang, voor Schaarsbergen minder van belang. Het zorgt voor meer druk op de wegen en het groen.
Ontwikkelingen die tot attractieparken leiden worden afgewezen. Camperen op boerenerven, mits zorgvuldig ingepast, wordt als een mogelijkheid gezien. Bij monumentale erven wordt extra zorgvuldigheid gewenst.
De Dorpsraad is een voorstander van een tramlijn over het historisch tracé van station Arnhem CS via de Cattepoelseweg/Deelenseweg naar de Koningsweg tot de Kemperbergerweg welke via een keerlus terug kan keren. Deze attractielijn kan het centrum van Arnhem en toeristische en educatieve centra als het Watermuseum, het NOM, Burgers Zoo en de Hoge Veluwe met elkaar verbinden.

Landbouw en groen


Landbouw is al eeuwenlang met Schaarsbergen verweven. De boerenbedrijven vormen een deel van de identiteit van Schaarsbergen. Zij zijn als goede landschapsbeheerders te zien. Zij zorgen voor biodiversiteit en openheid van het noordelijk deel van Schaarsbergen.
De open gebieden moeten open blijven, het liefst met het ideaalbeeld van grazende koeien in de weiden. Landbouwgebieden mogen niet in welke natuurvorm dan ook omgezet worden. Dat betekent ook dat er geen bospercelen bij dienen te komen. In 2003 heeft de Gemeenteraad op instigatie van de Dorpsraad een motie aangenomen dat ecologische ontwikkelingen niet ten koste van de bewoners en gebruikers van Schaarsbergen mogen gaan. Daarom geen ecoverbindingen in het gebied. De Dorpsraad ziet het instellen van dergelijke verbindingen hoe dan ook als problematisch, ja zelfs als gevaarlijk voor de mens in het gebied.
Het groen is voor valide mensen goed toegankelijk, niet voor invalide mensen, dat moet verbeteren.

Tenslotte is de Dorpsraad van mening dat Schaarsbergen integraal bekeken dient te worden, dus er dienen geen gebieden daarvan uitgezonderd te worden, zoals de wijk de Menthenberg welke in de gemeentenotitie 'Koers voor de toekomst' uitgezonderd staat.

Dorpsraad Schaarsbergen, september 2008.Deze toekomstvisie zal tijdens de algemene ledenvergadering van de Doprsraad in 2009 nader worden toegelicht.

U kunt het document als .pdf downloaden klik hier>