Artikel: Gelders dagblad 29 juni 1954

Lintbebouwing Kemperbergerweg moet worden tegengegaan

Bestaande bebouwing wordt afgerond

IN HET VORIGE JAAR werd door Arnhems Raad een partieel uitbreidingsplan voor Schaarsbergen aangenomen, dat plan was niet geheel nieuw. Reeds in 1943 was men gekomen met een uitgewerkt plan om van Schaarsbergen een villadorp te maken.
Na de oorlog was de eerste zorg van het gemeentebestuur om voor de wederopbouw terreinen te scheppen. Daarom bleef het plan Schaarsbergen enige lijd liggen, want er waren andere terreinen die voor de urgente wederopbouw meer geschikt waren. Acht jaren na de oorlog werd weer een onderdelenplan voor Schaarsbergen ontworpen.


Het eerste gedeelte hiervan, dat een gebied ten Westen van de Kemperbergerweg omvat, werd in Augustus van het vorige jaar door de Raad goedgekeurd. Dit plan, dat tot doel heeft de bestaande bebouwing op Schaarsbergen te regelen en af te ronden, opdat lintbebouwing van de Kemperbergerweg wordt voorkomen. Zoals men weet begon het daar al op te lijken bij de Kemperbergerweg en nog heeft deze onjuiste ontwikkeling zich voortgezet.

WAT NU, HOUDT dit partieel uitbreidingsplan voor Schaarsbergen in. Op het eerste gezicht lijkt het niet bijzonder spectaculair. Het grote belang van het plan is echter, dat van Schaarsbergen een compleet villadorp wordt gemaakt. Er wordt naar gestreefd een paar kernen te krijgen die aansluiten op de bestaande woningbouw. Deze kernen zijn de Stroolaan en de Ned. Herv. Kerk (die nog moet worden herbouwd). In het plan is een aantal sportvelden geprojecteerd, die zowel voor Schaarsbergen als voor de Hoogkamp van het grootste belang zijn. De gemeente hoopt hierdoor te bereiken, dat het gemeente- lijk sportpark wordt ontlast. Want hier dreigde door het vele gebruik een langzame vernieling van de grasmat, die ontzettend kaal werd. De voetbal-, hockey en handbalvelden op Schaarsbergen zullen hiertoe ongetwijfeld het hunne toe bijdragen.

ACHTER DE SPORTVELDEN moeten vijf en twintig villa's komen. De plannen hiervoor zijn uitgewerkt, maar de gemeente heeft ze helaas nog steeds niet onder ogen gehad. Een stuk of wat villa's zijn er al gebouwd, maar de rest laat nog steeds op zich wachten. Pogingen om met de bouwers in contact te komen ' waren tot nu toe vruchteloos. Zodat de gemeente nu voorlopig maar afwacht.Natuurlijk blijft het terrein van het Carmelitessenklooster, dat op het gebied ten Westen van de Kemperbergerweg ligt, volkomen ongerept. Ten Oosten van dit klooster zal echter wel worden gebouwd. De Hendrik Willem Land-stichting (een voortzetting van de Blauwe Vogel-stichting) wil daar een vacantiekolonie voor ongeveer vier en twintig invalide kinderen bouwen en de plannen hiervoor zijn al geheel uitgewerkt. Het wordt een zeer modern gebouw dat ten opzichte van de rest van de Schaarsbergense bebouwing geheel vrij komt te liggen. Er zal laagbouw worden toegepast.

TENSLOTTE IS ER dan nog een bouwplan voor negen villa's, die zijn ontworpen door de architecten Endt en Panhuyzen. Deze komen te liggen tegenover Warnsborn, waarop de bewoners een fraai uitzicht zullen krijgen. Deze woningen worden in drie typen gebouwd. Met de bouw hiervan, die nog afhangt van de gemeentelijke goedkeuring op het aanleggen van een rondweg langs de villa's, hoopt men tegen het einde van dit jaar gereed te komen.Het tweede gedeelte van het uitbreidingsplan is nog volkomen in voorbereiding. Hierbij staat de gemeente voor een moeilijkheid. Zoals bekend is, wordt in Schaarsbergen een legerplaats aangelegd, een millioenen-project. waarbij waarschijnlijk ook landingsplaatsen voor straaljagers komen. De gemeente voelt er weinig voor in de omgeving hiervan huizen te gaan bouwen, omdat het hier door het lawaai van de straaljagers waarschijnlijk niet erg prettig wonen zal zijn. Ook wil men de driehonderd huizen die er voor de hier te stationeren militairen moeten komen niet bij elkaar bouwen. Want de gemeente wil uit stedenbouwkundige overwegingen geen militair dorp doen verrijzen Hoe de definitieve plannen zullen worden is dus nog met geen mogelijkheid te zeggen. Een ding is echter we zeker: door de bouw van verschillende woningen en door de legerplaats zal Schaarsbergen een enorme uitbreiding krijgen.